مسئولیت اجتماعی

Charity donation

کمک خیریه

Donations for the Epidemic

کمک های مالی برای اپیدمی

Letter of appointment

نامه انتصاب